Referat af ordinær generalforsamling i Fanø Skibsrederforening

29/1/2013

Formanden åbnede generalforsamlingen, bød velkommen til de fremmødte, og bad dem rejse sig og mindes de medlemmerder var afgået ved døden:

Hr. Jørgen Ditlev Lauritzen, Hr. Vagn Thinnesen, Hr. Hans Thomas og  Hr.Jørgen Peter Nors Petersen.

Æret være, deres minde.

Generalforsamling afvikles uden brug af dirigent.

Rettidigt indkaldt, annonceret i Fanø ugeblad, Foreningens hjemmeside og per mail.

Bestyrelsens beretning, ved formanden.

Der har i det forløbne år, været de sædvanlige aktiviteter i huset.  Nye brugere er altid velkomne

i huset og bruge de aktiviteter, der er mulighed for.

Bestyrelsen takker hermed for donationen. Fra Duysens familie fond og Fanø assurancefond, til renoveringaf bygningen.

Der har i årets forløb været arrangeret to udflugter og et, foredrag. Den 11.april til 100 året for Selandia på B&W museum i København.

Den 18. april i samarbejde med marineforeningen foredrag om Titanic’s forlis v/ Ole Kolborg.

15. august gik sommerturen til Brunkulslejeren ved Søby.

Foreningen takker Fanø Super Spar for at dagen kom rigtig godt i gang.

I årets løb har der været  møder med vore lejere, Søfart-og dragtsamlingen,  vedr. husets renovering og drift.

Kasseren aflagde herefter Foreningens regnskab, oplyste at medlemstallet, er gået lidt ned.  

Valg til bestyrelsen + suppleanter. Søren Lyhne og Carl Markman på valg, begge modtog genvalg.

Suppleanterne Øjvind Brink og John A Poulsen genvalgtes.

Revisorer + suppleant – Gunner Engsted, Per Sonnichsen + Hans Mikkelsen fortsætter.

Der var ingen indkomne forslag.

Sommerudflugten er fastsat til den 14. august 2013 til ? (oplyses senere.)

Eventuelt, herunder oplyste formanden, at der vil blive afholdt

to foredrag her i foråret. Den første om Atlantvolden, den 27/2

og den næste 21 marts om everten ”Karen” af Mandø.

Begge foredrag er gratis.

Generalforsamlingen sluttede.  

Pbv. Peer Hansen