Bestyrelsen i Fanø Skibsrederforening

Formand
Søren Lyhne
Pilevej 1a
6720 Fanø
Næstformand
Peer Hansen
Haralds Toft 8
6720 Fanø
Kasserer
Søren Maagard
Kikkebjergvej 13
6720 Fanø
Best.medlem
Jesper Larsen Ekström
Ved Møllebanken 7
6720 Fanø
Best. medlem
Carl Marckmann
Stadionvej 1
6720 Fanø

Vedtægter

§ 1.

Foreningens navn er >>Fanø Skibsrederforening<<.  

Foreningen har til formål:

  • at interessere sig for alt vedrørende Fanø's søfart og sømandstand.
  • at opretholde lokaler i foreningens ejendom som et samlingssted for medlemmerne, hvor sager af interesse kan drøftes, samt til fremlæggelse af dagblade, søfartsblade, tidsskrifter etc. som af generalforsamlingen bliver bestemt og af denne findes tjenlige.
  • at afholde møder og sammenkomster med foredrag og anden underholdning, som efter bestyrelsens skøn kunne interessere foreningens medlemmer.

§ 2.

Enhver, såvel inden- som udenbysboende, kan blive optaget som medlem af foreningen ved at henvende sig til bestyrelsen, og såfremt denne ikke finder noget til hinder derfor.

§ 3.

Hvert medlem skal betale et årligt kontingent, som vedtages af generalforsamlingen. Livsvarigt medlemskab kan erhverves ved indbetaling af 20 x årskontingentet.

Socialt samvær.

§ 4.

Et medlem, der trods påmindelser, ikke inden årets udløb betaler sit kontingent, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen ; det samme kan ske for et medlems vedkommende, når han ved sin opførsel i foreningen støder an mod god tone eller bevirker strid og uenighed. Ønsker et medlem at udtræde af foreningen, må dette ske til en 1. januar.                                                      

§ 5.

Bestyrelsen, der varetager foreningens interesse, består af 5 skibsførere, eventuelt 3 skibsførere og 2 medlemmer uden for skibsfart regi. Den vælger selv af sin midte en formand, kasser og sekretær.  Hvert år afgår et medlem efter tur, men genvalg kan finde sted.

§ 6.

Bestyrelsen skal påse, at "Fanø Søfarts- og Dragtsamling" overfor foreningen opfylder sine forpligtelser, som f.eks. med hensyn til rengøring, belysning, varme etc. og ligeledes, at foreningens ejendom til enhver tid holdes i forsvarlig stand.

Bestyrelsen påserendvidere, at ingen uvedkommende får adgang til foreningens lokaler . Fremmedekan dog indføres ved et medlem.

§ 7.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens  anliggender.

§ 8.

Den årlige generalforsamling afholdes i1. kvartal efter forudgående bekendtgørelse til medlemmerne. Her aflægges beretning samt det reviderede regnskab til godkendelse, og tillige vælges et bestyrelsesmedlem, 2 revisorer samt 2 suppleanter til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil.

§ 9.

Til at lede forhandlingerne på generalforsamlingen vælges af denne en dirigent, som afgør alle spørgsmål angående ordning, afstemning og deslige. Ethvert medlem af foreningen har 1 stemme og sagerne afgøres ved simpel stemmeflertal.

Der føres en forhandlingsprotokol over det i årets løb passerede.

§ 10.

Til foreningens opløsning fordres mindst  3/4 stemmeflertal af samtlige foreningens medlemmer.

§ 11.

I foreningens lokaler må ingensomhelst spiritus, kaffe eller andre drikkevarer serveres for foreningens medlemmer uden bestyrelsens samtykke.

Læseværelset er åbent fra kl. 0900 til kl. 2200 hver dag.

§ 12.

Som æresmedlemmer kan optages personer, som foreningen vil vise sin højagtelse og erkendtlighed for udvist interesse og arbejde for sømandsstanden og foreningen.

Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen og er kontingentfri.

Der tilstilles æresmedlemmerne et diplom.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 25. januar 2015.

Bestyrelsen for Fanø Skibsrederforening:

Peer Hansen    Søren Lyhne   Søren Maaggaard   Jesper Ekstrøm   Carl Markmann