Referat af generalforsamling

25/2/2015

Formanden åbnede generalforsamlingen og bød de fremmødte velkommen, informerede

om generalforsamlingens korrekte indkaldelse i Fanø ugeblad. Og generalforsamlingen

vil blive afviklet uden dirigent.


Bestyrelsens beretning:

I foråret blev der afholdt skibsrederforeningen to foredrag i marine foreningens

lokaler. Atlantvolden ved Henning Brinch og Everten Karen af Mandø, ved

Theodor Hansen.

Den 10. juni fik Foreningen den glædelige meddelelse, at de har fået bevilliget

2 mil fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene

Formaal, til renovering af bygningen ud- og indvendig, hvad vi takkede

ærbødigt for.

Renoveringen af bygningen gik i gang så snart licitationen for udvendige arbejder

var modtaget.

Kortklubben måtte flytte ud, men fandt selv husly på skolen.

Foreningen har været repræsenteret ved 2 guldbryllupper.

Sommerudflugten blev desværre aflyst på grund af manglende tilslutning, håber

det kan lade sig gøre i 2014.

Skibsrederforenings 125 års jubilæum vil blive festliggjort ved en reception i

April 2014, når hele renoveringen er overstået og rummene er klargjorte. Godkendt


Valg til bestyrelsen:

Søren Maagaard på valg, modtog genvalg.

Suppleanter til bestyrelsen, blev Øjvind Brink og John A. Poulsen genvalgt

Suppleant til kasser. Carl Marckmann genvalgt

Valg af revisorer og suppleant. Gunner Engsted og Per Sonnichsen genvalgt

Hans Mikkelsen genvalgt som suppleant.


Indkomne forslag: ingen modtaget.


Sommerudflugten.: fastsat til den 13. august 2014


Eventuelt: Formanden orienterede om renoveringen af bygningen og besvarede spørgsmål.

Herefter sluttede generalforsamlingen.


Formanden

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fanø Skibsrederforening & Fanø Bombebøsse

Afholder ordinære generalforsamlinger den

25 februar 2014 kl. 1400

i Marineforeningens lokaler.

Dagsorden i.h.t. vedtægter

Dagsorden for Fanø Skibsrederforening

1. Generalforsamlingen åbnes

2. Valg af diregent (uden diregent hvis i orden)

3. Bestyrelsens beretning v/ fmd. Peer Hansen

4. Aflæggelse af regnskab ved suppleant Carl Markman, Søren Maagaard ikke hjemme.

5. Valg til bestyrelse. På valg Søren Maagård (genvælges)

6. Valg af suppleanter. Øjvind Brink og John A. Poulsen

7. Valg af Revisorer Gunner Engsted og Per Sonnichsen

   Suppleant Hans Mikkelsen

8. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

9. Orientering vedr. renovering af skibsrederforeningens Bygning.

10.  Sommer udflugt, fastsat til onsdag den 13 august 2014.

      Turen går til ??

11. Generalforsamling sluttes

p.b.v

Peer Hansen

fmd.